Skip to main content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Borstvoeding Academie: Borstvoeding Academie is onderdeel van Lactatiekundige Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 54439507.
 2. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van Borstvoeding Academie.
 3. Gebruiker: Iedere natuurlijke of –rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van de website(s) en/of de diensten en/of producten van Borstvoeding Academie.
 4. Website: Alle internetpagina’s van Borstvoeding Academie die behoren tot de website met de url www.Borstvoeding Academie.nl.
 5. Content: Alle cursussen, cursusmaterialen, documenten, data, podcasts, video’s, foto’s  of welk materiaal dan ook dat door Borstvoeding Academie beschikbaar wordt gesteld via de website(s) of behorende bij de cursussen.
 6. Cursus: Alle cursussen en 1 op 1 momenten die door of namens Borstvoeding Academie worden gegeven en/of verzorgd, waaronder individuele cursussen, groepscursussen, lezingen, workshops, in company cursussen en online cursussen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alsmede alle content afkomstig van Borstvoeding Academie. Van deze algemene voorwaarden kan enkel eenzijdig door Gebruiker en/of Opdrachtgever worden afgeweken wanneer de andersluidende voorwaarde uitdrukkelijk door Borstvoeding Academie aan Gebruiker en/of Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door Borstvoeding Academie schriftelijk zijn aanvaard. Borstvoeding Academie behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Gebruiker en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website(s). Zolang Gebruiker en/of Opdrachtgever van de diensten van Borstvoeding Academie gebruik maakt, betekent dat dat Gebruiker en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden. Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst tussen Borstvoeding Academie en de opdrachtgever en/of Gebruiker kan tot stand komen door:

 1. het aanmaken van een persoonlijk account op de Website of gebruikte software programma’s; ofwel/danwel.
 2. ondertekening van de offerte door de opdrachtgever; ofwel/danwel.
 3. ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever; ofwel/danwel.
 4. door bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging Borstvoeding Academie is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Gebruiker met onmiddellijke ingang op de zeggen indien Borstvoeding Academie in staat van faillissement verkeert, aan Borstvoeding Academie surseance van betaling is verleend, dan wel indien Borstvoeding Academie haar onderneming heeft gestaakt. Bij annulering of wijziging na bevestiging van de cursus, wordt 75% van het cursusbedrag aan Opdrachtgever en/of Gebruiker in rekening gebracht. Bij wijzigen, annuleren, verzetten of anderszins aanpassen van reeds ingeplande data voor cursussen, trainingen en workshops, binnen een termijn van 48 uur voorafgaand aan het eerste dagdeel van de cursus, training of workshop, wordt 75% van het betreffende dagdeel tarief in rekening gebracht. Is de cursus reeds gestart dan is de gebruiker het volledige bedrag verschuldigd. Artikel 5 – Betaling Borstvoeding Academie brengt de door de Opdrachtgever en/of Gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur of betaling bij inschrijving via een betaallink. Met uitzondering voor de facturen van de online cursussen, geldt dat alle facturen betaald dienen te worden binnen veertien dagen na dagtekening, of vóór aanvang van de eerste cursusbijeenkomst. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Borstvoeding Academie steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Borstvoeding Academie gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Borstvoeding Academie alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. Voor de online cursussen geldt dat Gebruiker pas dan toegang krijgt tot de online cursus wanneer Gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald tenzij een betaling van 3 termijnen is afgesproken, dan dient de betaling van de eerste termijn te zijn voldaan voor het begin van de cursus, en iedere maand zal de volgende betaling moeten plaats vinden. De betreffende Content en/of diensten en/of producten van Borstvoeding Academie kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 6 – Account aanmaken en gebruiken Met het aanmaken van een account gaat Gebruiker akkoord met de Algemene voorwaarden van Borstvoeding Academie. Na aanschaf van een online cursus heeft Gebruiker via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste 9 maanden. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch. De Gebruiker verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen. Het is Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de Content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account. Artikel 7 – Overmacht Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Borstvoeding Academie kan worden toegerekend. Wanneer Borstvoeding Academie verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Gebruiker. Indien Borstvoeding Academie door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden. Artikel 8 – Privacy en Persoonsgegevens Zie Privacy-statement Artikel 9 – Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Websites en Content van Borstvoeding Academie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Borstvoeding Academie, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Borstvoeding Academie (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Gebruiker slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen. Artikel 10 – Geheimhouding Borstvoeding Academie, alsmede eenieder die in opdracht van Borstvoeding Academie werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht. Artikel 11 – Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid van Borstvoeding Academie voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van Borstvoeding Academie. Borstvoeding Academie is in geen geval aansprakelijk voor:

 1. bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de Gebruiker aan Borstvoeding Academie, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, handelen of nalaten van de Gebruiker
 2. bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door Borstvoeding Academie ingeschakelde hulppersonen of leveranciers;

De Gebruiker is gehouden Borstvoeding Academie schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en of de levering van zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Borstvoeding Academie.